အလုပ္ခြင္တြင္ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတို႔ကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ လြယ္ကူေသာ အေျပာင္းအလဲ (၇) မ်ိဳး

Posted Posted in Motivation

  ႐ံုးဆိုသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ေကာင္းေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဆိုး၀ါးေသာ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေနပါက (သို႔) အထူးပင္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ ကာလ တစ္ခုအတြင္းက်ေရာက္ေနပါက အလုပ္ဌာနတစ္ခုသည္ ရန္လိုေသာ၊ စိတ္ေသာကမ်ားေသာ၊ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာ […]

နာယကဂုဏ္ (၆) ပါး

Posted Posted in Motivation

နာယကဂုဏ္ (၆) ပါး နာယကဂုဏ္ ေျခာက္ပါးဆုိသည္ကေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသိၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဤသည္လည္း အေရးႀကီး သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပုံသာဓကအနည္းငယ္ထုတ္ႏုတ္ၿပီး တင္ျပလုိပါသည္။ ”ထၾကြႏုိးၾကား၊ သနားသည္းခံ၊ ေဝဖန္ေထာက္႐ႈ၊ ဤေျခာက္ခု၊ ႀကီးသူက်င့္ရာ တရားတည္း” ဆုိသည့္ လကၤာေလးသည္လည္း […]

Make Every Morning a ‪‎Good‬ ‪‎Morning‬!

Posted Posted in Motivation

သင္ရဲ့မနက္ခင္းတိုိင္းကို ေကာင္းမြန္းေသာ မနက္ခင္း ၿဖစ္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ (၄) ဒီလ ဒီဇင္ဘာလ အတြက္ က်ြန္ေတာ္ fun မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ မနက္ခင္းၿဖစ္ေစမည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကို မွ်ေ၀းေပလိုပါတယ္။  က်ြန္ေတာ္တို႕ေတြ […]