Motivation

အလုပ္ခြင္တြင္ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတို႔ကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ လြယ္ကူေသာ အေျပာင္းအလဲ (၇) မ်ိဳး

 

႐ံုးဆိုသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ေကာင္းေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဆိုး၀ါးေသာ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေနပါက (သို႔) အထူးပင္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ ကာလ တစ္ခုအတြင္းက်ေရာက္ေနပါက အလုပ္ဌာနတစ္ခုသည္ ရန္လိုေသာ၊ စိတ္ေသာကမ်ားေသာ၊ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ မိမိလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုပင္ မေက်မခ်မ္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မေကာင္းေသာ စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈတို႔သည္ အလြန္ကူးစက္လြယ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီခံစားခ်က္မ်ားကို ေစာစီးစြာ ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ရန္ အထူးပင္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

သင့္အေနျဖင့္ အလုပ္ပမာဏႏွင့္ အလုပ္၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မခဲယဥ္းေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတို႔ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕မွစ၍ လြယ္ကူေသာ ေျပာင္းလဲမႈ (၇)ခုကို စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ၿပီး သင္၏၀န္ထမ္းမ်ားပို၍ ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး အလုပ္အား အင္တိုက္အားတိုက္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္ကို လက္ေတြ႕ၾကည့္လိုက္ပါ။

၁။ ရုံးခန္းအတြင္းတြင္ အပင္ငယ္မ်ား၊ ပန္းအိုးမ်ားထားပါ။

တခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အပင္မ်ားသည္ လူမ်ား အလုပ္ကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ေဇာက္ခ်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးသည္ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။ ထိုမွဆက္၍ အဘက္ဘက္က ပိုျမင့္မားလာေသာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ဒီထက္ပိုေကာင္းတာကေတာ့ ေရာင္စံု အပင္မ်ားသည္ သင့္႐ံုးခန္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကို အသက္၀င္လာေစေသာေၾကာင့္ ပို၍ တည္ၿငိမ္ၿပီး ပို၍ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ရရွိေစပါသည္။ ထိုအပင္မ်ားသည္ သဘာ၀ေလာကကိုလည္းေကာင္း၊ ႐ံုးခန္း၏ နံရံမ်ား၏ အျပင္၌ ဘာေတြရွိေနသည္ကိုလည္းေကာင္း သတိေပးလ်က္ရွိ ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုအပင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရသည္ကလည္း မခက္ခဲပါ။ ၄င္းတို႔သည္ ဘာမွ် မရွိေသာ အျဖဴေရာင္နံရံေတြ (သို႔) ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းေသာ ႐ံုးပရိေဘာဂေတြထက္စာလွ်င္ မ်က္စိပသာဒပိုျဖစ္ေစပါသည္။

၂။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ သြားေရစာမုန္႕မ်ား (snacks) ေကၽြးပါ။

႐ံုးအမ်ားစုသည္ ၄င္းတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေကာ္ဖီတိုက္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ မုန္႔မ်ားကိုပါတဲြၿပီး ေကၽြးသင့္ပါသည္။ ဥပမာေကာင္းမ်ားမွာ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ အခံြမာသီးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ကစီဓာတ္(သို႔)အသားဓာတ္ေပါင္းစံုႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းတို႔သည္ စိတ္ေန စိတ္ထားႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတို႔ကို ျမင့္တက္လာေစရန္ ဦးေႏွာက္ကို ေန႔လည္ခင္းအခ်ိန္တြင္ ျမႇင့္တင္ေပးေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို အလြယ္တကူရရွိေအာင္ထားေပးထားပါက ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အရသာေတြ႕မည္ၿပီး ႐ံုး၏ အပိုျဖည့္စြက္ေပးထားေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူး (perk) တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ေတာင္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ႐ံုးခန္းတစ္ခြင္သင္းပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔မ်ား ျဖန္႕လႊင့္ထားပါ။

ရနံ႔ကုထံုး (aromatherapy) သည္ သိပၸံနည္းက်အက်ိဳးရွိမရွိ မေသခ်ာေသာ္လည္း က်န္းမာၿပီး လႈပ္ရွားသြက္လက္ေနေသာ အလုပ္ဌာနတစ္ခု၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း (၂)ခုျဖစ္ေသာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ အပန္းေျဖမႈတို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ရနံ႔တခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ရနံ႕ပါေသာ ဖေယာင္းတိုင္မ်ာ (သို႔) တျခားေသာ ေမႊးရနံ႔ ပ်ံ႕ေစမည့္ အရာမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ႐ံုးခန္းတစ္ခြင္ ေကာင္းေသာ ရနံ႔မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါေစ။ သံပုရာသီးရနံ႔သည္ တည္ၿငိမ္မႈကို ေပးစြမ္းပါသည္။ လာဗင္ဒါ ရနံ႔သည္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေျပေလ်ာ့ေစပါသည္။ သစ္ၾကမ္းပိုးေခါက္ႏွင့္ ပက္ပါမင့္ (perpermint)ရနံ႔တို႔သည္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ အပန္းေျဖမႈတို႔ အတြက္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ရနံ႔မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

၄။ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဂီတသံနားဆင္ပါေစ။

သင့္ေတာ္ေသာ အသံအတိုးအက်ယ္ျဖင့္ ဖြင့္ပါက ေနာက္ခံေတးဂီတသည္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို တိုးတက္ေစပါသည္။ ဂီတသံတစ္ခုသည္ တျခားတစ္ခုထက္ပိုၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ သီးသန္႔ဂီတသံဟူ၍ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဖြင့္ျပထားေသာ ဂီတသံကို ကိုယ္တိုင္က ႏွစ္သက္ေနျခင္းကပင္လွ်င္ ထိုအက်ိဳးေက်းဇူးကို ျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္၀န္ထမ္းမ်ား ကို အလုပ္လုပ္ေနရင္းျဖင့္ ဂီတသံကို နားေထာင္ပါေစ။ ေန႔စဥ္ ဂီတသံေရြးခ်ယ္ရမည္ တာ၀န္ကို ဝန္ထမ္းမ်ားပူးေပါင္းစီမံျခင္း (သို႕) ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီမွ အလွည့္က် တာဝန္ယူျခင္းျဖင့္ အားလံုးကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။

၅။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေကာင္းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို ျမင္သာစြာ ခ်ီးေျမႇာက္ပါ။

၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ႏိႈးေဆာ္စာမ်ားျဖင့္ ႐ံုးတြင္းအႏံွ႔အျပား ေ၀ငွျခင္းျဖင့္ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ပါ။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ “ယခုလ၏ အေကာင္းဆံုး၀န္ထမ္း” ကဲ့သို႔ေသာ ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမင့္ပါ။ ပန္းတိုင္သို႔အေရာက္လွမ္းရာ၌ ရရွိလာေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆိုင္ရာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်ိတ္ထားပါ။

၆။ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးေစရန္ အားေပးပါ။

လူတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သိထားၾကသည့္အခါ အလုပ္ဌာနသည္ ပို၍ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးႏွင့္ ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြျဖစ္လာပါသည္။ ဘယ္လိုနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ သင့္၀န္ထမ္းမ်ားၾကား ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းကို အားေပးပါ။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ နည္းလမ္းအေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာ – အဖဲြ႕ကို တစ္လတစ္ခါ ေန႔လည္စာ ေကြၽးၿပီး အဖဲြ႕အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးပါ။ ေရေသာက္ရန္ႏွင့္ ေကာ္ဖီေသာက္ရန္ နားခ်ိန္ယူရန္ အားေပးပါ။ နံရံမ်ားကို ၿဖိဳခ်ျခင္းျဖင့္ ႐ံုးခန္းကို ပိုၿပီး ခန္႕ျငားသပ္ရပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္က ၀န္ထမ္းမ်ား (သို႔) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးစြာ စကားေျပာဆို ျခင္းျဖင့္ ထိုတာ၀န္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

၇။ ႐ံုးခန္းကို ေပ်ာ္စရာေနရာျဖစ္ေစရန္ဖန္တီးပါ။

သင့္၀န္ထမ္းေတြကို ႐ံုးတြင္းမွာ နည္းနည္းပါးပါးေပ်ာ္ပါေစ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေစျခင္းျဖင့္ အဆင္မေျပေသာ ေန႔မ်ား၏ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ၿငီးေငြ႕မႈမ်ားကို အလ်ဥ္ျပတ္ေစပါ။ ထို႔ျပင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ကုန္ၿပီး သည္း မခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေရာက္သည့္အခါ ၄င္းသည္ ဖိအားကို ေလွ်ာ့ေပးေသာ ေလ့က်င့္ခန္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ႐ံုးထဲမွာ ဘိလိယက္ခုံ (သုိ႔) လက္ပစ္ျမားစက္ကြင္း (dartboard) တို႔ကို ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ေပးရေလာက္တဲ့ အထိေတာ့ မဟုတ္ပါ။ (သို႔ေသာ္လည္း စီစဥ္ေပးလိုပါက ဧကန္မုခ်ထည့္ႏိုင္ပါသည္။) သို႔ေသာ္ ႐ံုးခန္းကို ပို၍ တက္ၾကြ ၿပီးပိုေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလာေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လိုက္ပါ။

မည္သို႕ပင္ သင့္႐ံုးခန္းကို ေျပာင္းလဲပါေစ တစ္ခါတရံတြင္ေတာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ဆိုး၀ါးေသာ စိတ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအား နိမ့္က်သြားေသာအခါမ်ားကို ခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သည္းခံရင္း ေစာင့္ဆိုင္းမေနပါႏွင့္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပိုေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး ပို၍ အေျခအေနေကာင္းေသာ အလုပ္ဌာနျဖစ္ေစရန္ ႐ံုးခန္းတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္လိုက္ပါ။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း သင့္ကိုေက်းဇူးတင္ေနမွာျဖစ္ပါသည္။

Credit by Myanmar Network
Source Link >>http://www.myanmar-network.net/forum/topics/office-changes